Blue_Busines...
האם מדובר בתופעה לאומנית?
האם יש לה מניעים דתיים אסלאמיסטיים?
או שמדובר בתופעה פלילית לחלוטין כמו שמתרחשת בכל ציבור או מגזר?
Blue_Busines...
המחקר שלפניכם מנסה לפענח מאיפה מגיע דפוס הפעולה של הפוגעים הערבים.

מאלו שנכנסו לקיבוצים ולמסיבה בשמחת תורה האחרון, ועד אלו שרצחו ואנסו את הילדה ליפז חימי בבית שמש ואת אורי אנסבכר הי"ד ביערות ירושלים.

מהם המקורות הלאומניים והאסלאמיים של התופעה? האם הם כוללים כל מקרה או מחולקים למאפיינים שונים?

המחקר מציג את דפוסי החשיבה ואת דפוסי הפעולה, את המורכבות שיש לעיתים במקרים אלו ואת יחס הרשויות שנע בין התעלמות להשתקה.

המחקר מלמד על כך שישנם מאפיינים ייחודיים לתופעה של פגיעות מיניות מצד ערבים ביהודיות בישראל, וכי התופעה נעה על ציר פלילי־לאומני־דתי, וכוללת מרכיבים חברתיים שונים.

עוד עולה מהמחקר, כי לפגיעות מיניות ביהודיות יש גיבוי אסלאמי-לאומני ארוך שנים, עוד בטרם קום המדינה, וגם בימים אלו. גיבוי שמוליד מעשים בשטח, כפי שמלמדת שורת מקרי הבוחן שמוצגת במחקר ומנסה להציג מגוון רחב לתופעה.

ממעט הנתונים שפורסמו אפשר לקבוע כי יש לפחות כ־500 מקרים בשנה בהם נפתחות תלונות במשטרה בגין עבירות מין של לא־יהודים שפוגעים ביהודיות. גם צורת הקשרים והפגיעות נעות על הציר שבין פגיעה אקראית ביהודייה לבין קשר יזום, שגם הוא יכול להיווצר מתוך מניע של שליטה דתית-לאומנית.